Big Four – THE BIG HITS BIG FOUR

冠軍歌 "Big Four",第二主打 "愛莫能助"
大碟更收錄"張衛健",許志安","蘇永康","梁漢文"最精選歌曲

現已發行

(新歌) 1.   Big Four – Big Four  10. 你傷風我感冒 – 許志安
(新歌) 2.   愛莫能助 – Big Four 11. 傷了三個心 – 梁漢文
  3.   男人最痛 – 許志安 12. 身體健康 – 張衛健
  4.   紅顏知己 – 蘇永康 13. 戀愛片段 – 許志安 
  5.   七友 – 梁漢文 14. 黑色禮服 – 蘇永康
  6.   你愛我像誰 – 張衛健 15. 傾心傾意傾神 – 張衛健 
  7.   男人不該讓女人流淚 – 蘇永康 16. 爛泥 – 許志安 
  8.   纏綿遊戲 – 梁漢文 17. 來夜方長 – 蘇永康+陳潔儀 
  9.   誰是個小丑 – 張衛健 18. 艦隊 – 梁漢文