bromide 2013.10 (B1A4, B.A.P, TEEN TOP, G-Dragon, ZE:A, MBLAQ, NU`EST)[訂金$20] 

韓國發行日:01-10-2013/本店到貨日:03-10-2013(暫定)

~~現在開始訂購啦~團購絕對平宜點喲~~

想買到喜歡的產品, 直接聯絡我們就可以啦!

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]