http://skymusic.com.hk/?p=67237
D-LITE (from BIGBANG) D-Day日版
==========
D-Day [Mini ALBUM+DVD]
AVCY58486/B
¥4,104
==========
D-Day [Mini ALBUM]
AVCY58487
¥2,592
==========
D-day [Limited Edition](PLAYBUTTON)
¥2,592
AVZY58485
==========
[現已於12-04-2017上市,訂了的朋友煩於出版日後2星期內來店取唷,謝謝留意.]

想以最平宜之價錢買到喜歡的產品, 直接聯絡我們就可以啦!

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]