BIGBANG Stickers  (黑/白/透明)隨機 大,中,小 各一為 1 set.

……………………………………………………………………………………………………………….

BIGBANG MV MAKING FILM (各成員分開發售)

[現已上市]

想以最平宜之價錢買到喜歡的產品, 直接聯絡我們就可以啦!